Про затвердження Правил будови І безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води - страница 12


вони не підлягають зварюванню.


Начальник науково-технічного

управління В.В.Толмачов


Додаток 4

до пункту 10.17 Правил будови і

безпечної експлуатації

трубопроводів пари та гарячої

води


Визначення понять однотипних і контрольних

зварних з'єднань


1. Однотипними зварними з'єднаннями є група зварних з'єднань,

що мають такі спільні ознаки:

1.1. Спосіб зварювання.

1.2. Марка (сполучення марок) основного металу. В одну групу

є припустимим об'єднувати зварні з'єднання, виконані з

використанням різних зварювальних матеріалів однакових марок

(сполучення марок).

1.3. Марка (сполучення марок) зварювальних матеріалів. В одну

групу є припустимим об'єднувати зварні з'єднання, виконані з

використанням різних зварювальних матеріалів, марки (сполучення

марок) яких, згідно з технологією, можуть використовуватись для

зварювання деталей з однієї і тієї ж сталі; електроди повинні мати

однаковий вид покриття згідно з ГОСТ 9466-75 (основний, рутиловий,

целюлозний, кислий).

1.4. Номінальна товщина деталей, що зварюються в зоні

зварювання. В одну групу можна об'єднувати з'єднання з номінальною

товщиною деталей в зоні зварювання в межах одного із наступних

діапазонів:

до 3 мм включно;

більше 3 до 10 мм включно;

більше 10 до 50 мм включно;

більше 50 мм.

Для кутових, таврових з'єднань і з'єднань внапуск вказані

діапазони відносяться до деталей, що приварюються; товщину

основних деталей дозволяється не враховувати.

1.5. Радіус кривини деталей в зоні зварювання. В одну групу є

припустимим об'єднувати зварні з'єднання деталей з радіусом

кривини в зоні зварювання (для труб - з половиною зовнішнього

номінального діаметра) в межах одного із наступних діапазонів:

до 12,5 мм включно;

більше 12,5 до 50 мм включно;

більше 50 до 250 мм включно;

більше 250 мм (включаючи плоскі деталі).

Для кутових, таврових з'єднань і з'єднань внапуск вказані

діапазони відносяться до деталей, що приварюються; радіуси кривини

основних деталей дозволяється не враховувати.

1.6. Вид зварного з'єднання (стикове, кутове, таврове,

внапуск). В одну групу можуть бути об'єднані кутові, таврові

з'єднання і з'єднання внапуск, крім кутових зварних з'єднань

приварювання штуцерів (труб) до елементів котлів.

1.7. Форма підготовки кромок. В одну групу допускається

об'єднувати зварні з'єднання з однією із наступних форм підготовки

кромок:

з одностороннім обробленням крайок (кромок) і кутом їх скосу

більше 8 град.;

з одностороннім обробленням крайок (кромок) і кутом їх скосу

до 8 град. включно (вузьке розчищання);

з двостороннім обробленням крайок (кромок);

без оброблення крайок (кромок).

1.8. Спосіб зварювання кореневого шару:

на підкладці (підкладному кільці), що залишається;

на підкладці, що розплавляється;

без підкладки (вільне формування зворотного валика);

з підварюванням кореня шва.

1.9. Термічний режим зварювання:

з попереднім і супровідним підігріванням;

без підігрівання;

з охолодженням кожного шару.

1.10. Режим термічної обробки зварного з'єднання.


2. Контрольним зварним з'єднанням є з'єднання, що вирізане із

числа виробничих зварних з'єднань або зварене окремо, але є

ідентичним або однотипним по відношенню до виробничих зварних

з'єднань і призначене для проведення руйнівного контролю під час

атестації технології зварювання або перевірки якості і

властивостей виробничих зварних з'єднань.


Додаток 5

до пунктів 10.57, 10.111, 10.113,

10.117 Правил будови та безпечної

експлуатації трубопроводів пари

та гарячої води


Таблиця 1


Норми поверхневих дефектів в зварних з'єднаннях

-----------------------------------------------------------------------------

| Дефект |Допустимий максимальний розмір, мм| Число дефектів |

|----------------------+----------------------------------+-----------------|

| 1 | 2 | 3 |

|----------------------+----------------------------------+-----------------|

|Випуклість стикового |Встановлюється НД або конструктор-| - |

|шва із зовнішньої |ською документацією залежно від | |

|сторони |виду зварювання і типу з'єднання. | |

|----------------------+----------------------------------+-----------------|

|Западини (заглиблення)|0,12РП* + 0,6, але не більше 2 | - |

|між валиками і луско- | | |

|подібність поверхні | | |

|шва. | | |

|----------------------+----------------------------------+-----------------|

|Поодинокі включення |0,12РП* + 0,2, але не більше 2,5 |При РП від 2 |

| | |до 10 - 0,2РП + 3|

| | |При РП більше 10 |

| | |до 20 - 0,1РП + 4|

| | |При РП більше |

| | |20 - 0,05РП + |

| | |+ 5, але не |

| | |більше 8 |

|----------------------+----------------------------------+-----------------|

|Випуклість кореня шва |1,5 - при Dвн до 25 включно; | - |

|при односторонньому |2,0 - при Dвн більше 25 до 150 | |

|зварюванні труб без |включно; | |

|підкладних кілець |2,5 - при Dвн більше 150 | |

|----------------------+----------------------------------+-----------------|

|Увігнутість кореня шва|0,12РП + 0,4, але не більше 1,5 | - |

|при односторонньому | | |

|зварюванні труб без | | |

|підкладних кілець | | |

-----------------------------------------------------------------------------

_______________

* РП - розмірний показник, вказаний в п.1.2.


Таблиця 2


Норми допустимих дефектів зварних з'єднань, що

виявлені при проведенні радіографічного контролю

-------------------------------------------------------------------------------

| Дефект |Розмірний показник |Максимальний |Кількість |

| |зварного з'єднання |розмір, мм |дефектів на |

| |(РП), мм | |100 мм шва |

|-------------------+-----------------------+-----------------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------------------+-----------------------+-----------------+---------------|

|Поодинокі |Від 2,0 до 15 включно |0,15РП + 0,5 |Сумарна |

|включення |Більше 15 до 40 |0,05РП + 2,0 |кількість |

| |включно |0,025РП + 3,0, |поодиноких |

| |Більше 40 |але не більше 5 |включень і |

|-------------------+-----------------------+-----------------|скупчень: |

|Поодинокі |Від 2,0 до 15 включно |1,5(0,15РП+0,5) |0,25РП + 12 - |

|скупчення |Більше 15 до 40 |1,5(0,05РП+2,0) |при |

| |включно |1,5(0,025РП+3,0),|РП від 2 до 40;|

| |Більше 40 |але не більше 8,0|0,1РП + 18, але|

| | | |не більше 27 - |

| | | |при РП більше |

| | | |40 |

|-------------------+-----------------------+-----------------+---------------|

|Поодинокі |Від 2,0 до 5 включно |0,15РП + 5, але |2 |

|протяжні |Більше 5 до 50 |не більше 14 |3 |

|включення |включно | |4 |

| |Більше 50 | | |

-------------------------------------------------------------------------------

Примітка.

Норми за сумарно приведеною площею встановлюються НД.


Таблиця 3


Вимоги до результатів випробувань зварних з'єднань

на згин і сплющення

------------------------------------------------------------------

|Тип (клас) сталі |Номінальна |Кут згину при|Просвіт між |

|деталей, що зварю-|товщина |випробуванні |поверхнями, які|

|ються |деталей, що |на згин, град|стискаються при|

| |зварені, S, мм |(не менше) |випробуванні на|

| | | |сплющення (не |

| | | |більше), мм |

|------------------+---------------+-------------+---------------|

|Вуглецеві |До 20 включно |100 (70) | 4S |

| |Більше 20 |80 | - |

|------------------+---------------+-------------+---------------|

|Марганцеві і крем-|До 20 включно |80 (50) | 5S |

|ніймарганцеві |Більше 20 |60 | - |

|------------------+---------------+-------------+---------------|

|Марганцевонікель- |До 20 включно |50 | 6S |

|молібденові, хро- |Більше 20 |40 | - |

|момолібденові і | | | |

|хромомолібденова- | | | |

|надієві перлитного| | | |

|класу і високоле- | | | |

|говані хромисті | | | |

|мартенситно-ферит-| | | |

|ного класу | | | |

|------------------+---------------+-------------+---------------|

|Хромонікелеві |До 20 включно |150 | 4S |

|аустенітного класу|Більше 20 |120 | - |

------------------------------------------------------------------

Примітка.

В дужках указані значення кута згину для зварних з'єднань, що

виконані газовим зварюванням.


Додаток 6

п.11.3 пп.3. Правил будови та

безпечної експлуатації

трубопроводів пари та гарячої

води


Форма свідоцтва на виготовлення елементів

трубопроводу


Дозвіл на виготовлення трубопроводу N ___ від ____________ 199_ р.

Видано ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування органу Держнаглядохоронпраці, що видав дозвіл)

__________________________________________________________________

(найменування підприємства-виготовлювача)


Свідоцтво N ___

на виготовлення елементів трубопроводу

__________________________________________________________________

(назва трубопроводу за призначенням)

__________________________________________________________________

(найменування підприємства-виготовлювача і його адреса)

Замовник _________________________________________________________

Замовлення N ____________ Рік виготовлення _______________________

Робоче середовище ______ Робочий тиск, _____ МПа (кгс/кв.см) _____

Робоча температура (град.С) ______________________________________


1. Відомості про труби, з яких виготовлені елементи

трубопроводу

------------------------------------------------------------------

| N | Назва |Кіль-|Зовнішній діаметр|Марка сталі,| Труби, |

|з/п| елемента |кість|і товщина стінки |ГОСТ або ТУ | ГОСТ або |

| | | |труб, мм | | ТУ |

|---+------------+-----+-----------------+------------+----------|

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Для трубопроводів І категорії, крім вказаних в таблиці даних,

до свідоцтва додаються сертифікати на метал і дані щодо контролю в

обсязі вимог ТУ 14-3-460-75.


2. Відомості про основну арматуру і фасонні частини

(литих, зварних або кованих) трубопроводу

------------------------------------------------------------------

| N |Назва |Місце |Умовний|Умовний |Марка | ГОСТ, |

|з/п|елемента|вста- |прохід,|тиск, МПА |матеріала| ТУ |

| | |новлення|мм |(кгс/кв.см)| | |

|---+--------+--------+-------+-----------+---------+------------|

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Примітка. Для фасонних частин трубопроводів, що працюють з

тиском 10 МПа (100 кгс/кв.см) і більше, крім передбачених таблицею

даних підприємством-виготовлювачем, замовнику також подаються дані

контролю якості металу (сертифікати) кожної фасонної частини в

обсязі, передбаченому ТУ і НД.


3. Відомості про флянці і деталі кріплення

-----------------------------------------------------------------------

| N |Назва|Кіль-|ГОСТ на |Умов-|Умовний | Матеріал | Матеріал |

|з/п|еле- |кість|фланець, |ний |тиск, МПа | фланця | шпильок, |

| |мента| |деталь |про- |(кгс/кв.см)| | болтів |

| | | |кріплення|хід, | |------------+------------|

| | | | |мм | |марка|ГОСТ |марка|ГОСТ |

| | | | | | |сталі|або ТУ|сталі|або ТУ|

|---+-----+-----+---------+-----+-----------+-----+------+-----+------|

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------


4. Відомості про зварювання


Вид зварювання, тип і марка електродів, прізвища зварників і

номери їх посвідчень _____________________________________________

Дані про присадочні матеріали ___________________________________

(тип, марка, ГОСТ або ТУ)

Зварювання виконано згідно з вимогами Правил, НД на

зварювання зварниками, які пройшли випробування відповідно до

Правил атестації зварників.


5. Відомості про термообробку труб, згинів і зварних з'єднань

(вид, режим) _____________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Відомості про контроль зварних з'єднань (обсяги і методи

контролю) ________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Відомості про стилоскопіювання ___________________________

__________________________________________________________________

8. Відомості про гідравлічне випробування ___________________

__________________________________________________________________

9. Висновок:

Елементи трубопроводу _______________________________________

(назва елемента, їх кількість)

__________________________________________________________________

виготовлені і випробувані в повній відповідності з вимогами Правил

будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої

води, НД на виготовлення і визнані придатними до роботи на

розрахункових параметрах.

Опис поданих документів _____________________________________

__________________________________________________________________


__________________________________________________________

(керівник (заступник керівника) підприємства-виготовлювача)

__________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

__________________________________________________________

(начальник ВТК)

__________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

"___" ____________________ 199_ р.

М.П.


Додаток 7

до п.11.3 пп.4. Правил будови та

безпечної експлуатації

трубопроводів пари та гарячої

води


Форма свідоцтва на монтаж трубопроводу


Дозвіл на монтаж трубопроводу N ____ від _________ 19__ р.


Виданий _____________________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування органу Держнаглядохоронпраці,

__________________________________________________________________

що видав дозвіл на монтаж)


Свідоцтво N ____

на монтаж трубопроводу

__________________________________________________________________

(назва трубопроводу і його категорія)

__________________________________________________________________

(найменування монтажної організації)

Робоче середовище ________________________________________________

Робочий тиск _____________________________________ МПа (кгс/кв.см)

Робоча температура ______________________________ (град.С)


1. Дані про монтаж


Трубопровід змонтований у повній відповідності з

проектно-технічною документацією, розробленою ____________________

__________________________________________________________________

(найменування проектної організації)

і виготовлений ___________________________________________________

(найменування підприємства-виготовлювача)

за робочими кресленнями __________________________________________

(номер вузлових креслень)


2. Відомості про зварювання


Вид зварювання, тип і марка електродів, прізвища зварників і

номери їх посвідчень _____________________________________________

Дані про присадні матеріали _________________________________

(тип, марка, ГОСТ або ТУ)

Методи, обсяги та результати контролю зварних з'єднань ______

__________________________________________________________________

Зварювання трубопроводу виконано згідно з вимогами НД на

зварювання, зварниками, які пройшли випробування відповідно до

Правил атестації зварників.


3. Відомості про термообробку зварних з'єднань (вид і режим)

__________________________________________________________________


4. Відомості про матеріали, з яких виготовлено трубопровід

__________________________________________________________________

(ці відомості записуються тільки для тих матеріалів, дані про які

не ввійшли до свідоцтва підприємства-виготовлювача)


4.1. Відомості про труби

----------------------------------------------------------------

| N | Назва |Кіль-|Зовнішній діаметр|Марка сталі,| Труби, |

|з/п| елемента |кість|і товщина стінки |ГОСТ або ТУ | ГОСТ |

| | | |труби, мм | | або ТУ |

|---+----------+-----+-----------------+------------+----------|

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

----------------------------------------------------------------

Примітка. Для трубопроводів І категорії, крім вказаних в

таблиці даних, до свідоцтва додаються сертифікати на метал і дані

щодо контролю в обсязі вимог ТУ 14-3-460-75.


4.2. Відомості про основну арматуру і фасонні частинах (литі

та ковані)

------------------------------------------------------------------

| N | Назва |Місце |Умовний|Умовний |Марка | ГОСТ, |

|з/п| елемента |вста- |прохід,|тиск, МПа |матеріалу| ТУ |

| | |новлення|мм |(кгс/кв.см)|корпуса | |

|---+----------+--------+-------+-----------+---------+----------|

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------


4.3. Відомості про фланці і деталі кріплення

----------------------------------------------------------------------------

| N |Назва |Кіль-|ГОСТ на |Умовний|Умовний | Матеріал |Матеріал |

|з/п|елемента|кість|фланець,|прохід,|тиск, МПа | фланця |шпильок, |

| | | |деталь |мм |(кгс/кв.см)| |болтів, гайок| |

| | | | | | |------------+-------------|

| | | | | | |марка|ГОСТ |марка|ГОСТ |

| | | | | | |сталі|або ТУ|сталі|або ТУ |

|---+--------+-----+--------+-------+-----------+-----+------+-----+-------|

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------


5. Відомості про стилоскопіювання ___________________________

__________________________________________________________________


6. Результати гідравлічного випробування трубопроводу

Зображений трубопровід на схемі, що додається, випробуваний

пробним тиском ______________ МПа (кгс/кв.см). При тиску _________

МПа (кгс/кв.см) трубопровід був оглянутий. При цьому виявлено ____

__________________________________________________________________

7. Висновок

Трубопровід виготовлений і змонтований згідно з вимогами

Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та

гарячої води, НД, проекту та визнаний придатним для роботи під

тиском _________________________ МПа (кгс/кв.см) і при температурі

_______________ град.С.

Опис документів, що додаються: ______________________________

__________________________________________________________________


____________________________________

(найменування монтажної організації)


Керівник ____________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Головний інженер ____________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

"___" ___________________ 199_ р.

М.П.


Додаток 8

до п.13.17. Правил будови і безпечної

експлуатації трубопроводів пари та

гарячої води


Форма журналу обліку ремонту трубопроводу


Записи власника про ремонт і реконструкцію трубопроводу


------------------------------------------------------------------

|Дата |Перелік робіт, що проведені при ремонті| Підпис |

|запису|та реконструкції трубопроводу, дата їх | відповідальної |

| |проведення | особи |

|------+---------------------------------------+-----------------|

| | | |

| | | |

| | | |

------------------------------------------------------------------
5431040195333401.html
5431150398173902.html
5431267457680687.html
5431305231254069.html
5431397200842228.html