2.2. Організація обліку інших операційних доходів - Організація обліку доходів


^ 2.2. Організація обліку інших операційних доходів.


Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку 71 «Інший операційний дохід».

За кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Узагальнення даних про інші операційні доходи при журнальній формі обліку здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі ПІ Відомості 5-м.

Аналітичний облік інших операційних доходів ведеться за видами доходів та іншими напрямами, визначеними підприємством.

Первинними документами для накопичення даних про інші операційні доходи є рахунки-фактури, товарно-транспортні накладі, платіжні вимоги, акти інвентаризації, ПКО, виписки банку, довідки та розрахунки бухгалтерії.

Відображення в бухгалтерському обліку інших операційних доходів відбувається наступним чином (табл.4).


Таблиця 4

Облік інших операційних доходів


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахункиДебет

Кредит

1

Відображено суми податків і обов'язкових платежів, отриманих у складі інших операційних доходів

71 "Інший

операційний

дохід"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

2

Віднесено інший операційний дохід на фінансові результати

71 "Інший

операційний

дохід"

791 "Результат

операційної

діяльності"

3

Виявлено лишки виробничої собівартості незавершеного виробництва під час інвентаризації

23 виробництво"

71 "Інший операційний

дохід"

4

Виявлено лишки готової продукції у результаті інвентаризації

26 "Готова продукція"

71 "Інший опе­раційний дохід"
Отримано готівкою суму штрафу

ЗО "Каса"

71 "Інший опе­раційний дохід"

6

Визнано курсову різницю за валютними коштами

33 "Інші кошти"

7 ї "Інший опе­раційний дохід"

7

Визнано іншим операційним доходом заборгованість дебітора, забезпечену короткостроковим векселем

34 "Коротко­строкові вексе­лі одержані"

71 "Інший

операційний

дохід"

8

Визнано іншим операційним доходом заборгованість покупців або замовників

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

71 "Інший

операційний

дохід"

9

Повернено дебіторську заборгованість, раніше визнану сумнівною

38 "Резерв сумнівних боргів"

71 "Інший

операційний

дохід"Визнано іншим операційним доходом суму цільового фінансування, яка належить до звітного періоду

48 "Цільове фінансування і цільові

надходження"

71 "Інший операційний

дохід"

11

Списано заборгованість перед постачальниками та підрядниками після закінчення строку позовної давності

63 "Розрахун­ки з постачаль­никами та підрядниками"

71 "Інший

операційний

дохід"
^ 2.3. Організація обліку доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів.


Структура фінансових доходів наведена на рис. 1.

На даному рисунку відображаються всі існуючі види фінансових доходів підприємств і організацій.

Інформація про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі узагальнюється на субрахунках рахунка 72 «Дохід від участі в капіталі», а про інші фінансові доходи — на субрахунках рахунка 73 «Інші фінансові доходи».
Рис. 1. Структура фінансових доходів


За кредитом рахунка відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Щомісячне списання фінансових доходів на результат фінансових операцій здійснюється на підставі довідки-розрахунку, оформленої працівником бухгалтерії.

Підставою для відображення в обліку фінансових доходів можуть бути:

— прибутковий касовий ордер;

виписка банку;

рішення зборів акціонерів (учасників) про розподіл прибутку;

договори купівлі цінних паперів з визначеним строком пога­шення;

договори депозитного вкладу;

договори купівлі депозитних сертифікатів;

бухгалтерська довідка-розрахунок;

тощо.

Узагальнення інформації про фінансові доходи при журнальній формі обліку здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-м.

Відображення в бухгалтерському обліку доходів від участі в капіталі відбувається наступним чином (табл. 5).

Таблиця 5

Облік доходів від участі в капіталі


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахункамиДебет

Кредит

1

Віднесено на фінансові результати дохід, отриманий від інвестицій в дочірні, асоційовані або спільні підприємства

72 "Дохід від участі в капіталі"

792 "Результат

фінансових

операцій"

2

Визнано дохід від інвестицій, які обліковуються за методом участі а капіталі у вигляді збільшення частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування за рахунок отримання прибутку або зростання власного капіталу

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

72 "Дохід від участі в капіталі"


Порядок відображення в бухгалтерському обліку інших фінансових доходів наведено в табл. 6


Таблиця 6

Облік інших Фінансових доходів


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахункиДебет

Кредит

1

Віднесено інші фінансові доходи на фінансові результати

73 "Інші

фінансові

доходи"

792 "Результат

фінансових

операцій"

2

Визнано інший фінансовий дохід у вигляді відсотків, які належать до отримання за активи, надані у фінансову оренду

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

732 "Відсотки одержані"

3

Отримано роялті в готівковій формі

30 "Каса"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

4

Відображено нарахування іншого фінансо­вого доходу, що належить до отримання у вигляді відсотків за облігаціями

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

732 "Відсотки одержані"

5

Визнано інший фінансовий дохід у зв'язку зі зменшенням зобов'язання за довгостроковими позиками.

50 "Довгострокові позики"

73 "Інші фінансові доходи"

6

Відображено дохід від наданих у фінансову оренду активів

68 "Розрахунки за іншими операціями"

732 "Відсотки одержані"^ 2.4. Організація обліку інших доходів.


Доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства від носять до інших доходів, для обліку яких призначено рахунок 74 "Інші доходи".'

Рахунок 74 «Інші доходи» має такі субрахунки:

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»;

742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

743 «Дохід від реалізації майнових комплексів»;

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»;

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»;

746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

На субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка 74 «Інші доходи», зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінки необоротних активів.

Основні первинні документи, які є підставою для відображення в обліку інших доходів такі:

прибутковий касовий ордер;

виписка банку,

рахунок-фактура;

товарно-транспортна накладна;

накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів;

акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

— бухгалтерська довідка-розрахунок;

контракти і договори, укладені з покупцями та фінансово-кредитними установами та ін.

Списання доходів на результати іншої звичайної діяльності здійснюється на підставі довідки-розрахунку, оформленої працівником бухгалтерії.

Узагальнення інформації про інші доходи при журнально-ордерній формі обліку здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-м.

Відображення в бухгалтерському обліку інших доходів відбувається наступним чином (табл. 7).

Таблиця 7

Облік інших доходів


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахункиДебет

Кредит

1

Відображено суму податків і платежів, отриманих у складі іншого доходу

14 "Інші доходи"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

2

Віднесено інші доходи на фінансові результати від інвестиційної діяльності

74 "Інші доходи"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

3

Визнано дохід у розмірі справедливої вартості об'єктів основних засобів, отриманих в обмін на фінансові інвестиції

10 "Основні засоби"

741 "Доходи від реалізації фінансових інвестицій"

4

Визначено дохід від неопераційної курсової різниці за фінансовими інвестиціями

14 "Довгостро­кові фінансові інвестиції"'

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

5

Визнано дохід у зв'язку зі збільшенням довгострокової дебіторської заборгованості

16 "Довгостро­кова дебіторська заборгованість"

74 "Інші доходи"

6

Визнано дохід у розмірі справедливої вартості виробничих запасів, отриманих в обмін на неподібні необоротні активи

20 "Виробничі запаси"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

7

Визнано дохід при отриманні безготівкових коштів за реалізовані фінансові інвестиції

31 "Рахунки в банках"

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

8

Визнано дохід від реалізації майнового комплексу

37'Розрахунки з

різними

дебіторами"

743 "Дохід від реалізації майнових комплексів"

9

Визнано дохід у сумі амортизації, нарахованої на безоплатно одержані основні засоби

42 "Додатковий капітал"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

10

Відображено неопераційну курсову різницю за * розрахунками з іноземними постачальниками та підрядниками

632 "Розрахунки з іноземними постачальника­ми"

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"


^ 2.5. Організація обліку надзвичайних доходів.


Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій застосовується рахунок 75 «Надзвичайні доходи». Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» має такі субрахунки:

751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»;

752 «Інші надзвичайні доходи».

За кредитом рахунка відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій» відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи» відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Підставою для відображення в обліку надзвичайних доходів є такі основні документи:

прибутковий касовий ордер;

виписка банку;

договори, укладені з страховими організаціями.

Списання надзвичайних доходів на рахунок 794 «Результат надзвичайних подій» проводиться на підставі довідки-розрахунку, оформленої працівником бухгалтерії.

При журнально-ордерній формі обліку узагальнення даних за рахунком 75 «Надзвичайні доходи» здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-м.

Відображення в бухгалтерському обліку надзвичайних доходів відбувається наступним чином (табл. 8).

Таблиця 8

Облік надзвичайних доходів


№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахункиДебет

Кредит

1

Списано на фінансові результати суму доходів, отриманих внаслідок надзвичайних подій

75 "Надзвичайні доходи"

794 "Результат надзвичайних

подій"

2

Визнано дохід у готівковій формі у вигляді страхового відшкодування

ЗО "Каса"

75 "Надзвичайні доходи"

3

Визнано доходом від надзвичайної діяльності іншу дебіторську заборгованість, яка виникла у зв'язку з ліквідацією наслідків надзвичайних подій

37 "Розрахунки з

різними

дебіторами"

75 "Надзвичайні доходи"

4

Визнано надзвичайний дохід від погашення (зменшення) заборгованості за довгостроковими позиками

50 "Довгостро­кові позики"

75 "Надзвичайні доходи"

5

Визнано надзвичайний дохід від погашення (зменшення) заборгованості за короткостроковими позиками

60 "Коротко­строкові позики"

75 "Надзвичайні доходи"
^ Відображення доходів у звітності та його удосконалення.


Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної діяльності підприємства (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності й надзвичайних подій (за кредитом рахунку 79) призначено Журнал 6. У розділі II Журналу 6 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходів підприємства.

На підставі первинних документів дані про доходи та фінансові результати діяльності відображаються в облікових регістрах, які потім використовуються для заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис. 2).
Рис. 2. Порядок відображення доходів і фінансових результатів при журнальній формі обліку


Записи для заповнення Журналу 6 здійснюються на підставі первинних документів і зведених відомостей про доходи та фінансові результати діяльності.

Дані Журналу 6 використовуються для складання Звіту про фінансові результати, тому цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати ефективні управлінські рішення.

Приклад заповнення Журналу ордеру 6 наведено в наступному зразку.

Витяг з журналу ордеру 6


№ з/п

Дебет рахунків

Кредит рахунків
Усього№70

№71

№72

№73

№74

№75

№76

№79
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

1

16 "Довгостро­кова дебіторська заборгованість"

-

-

X

-

-

X

X

X

-

2

ЗО "Каса"

-

18600

X

220

-

2650

-

X

21470

3

31 "Рахунки в банках"

385950

-

X

-

-

-

-

-

385950

4

35 "Поточні

фінансові

інвестиції""

X

X

X

-

-

-

-

-

-

5

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

5598

-

X

X

X

X

-

X

5598

6

37 "Розрахунки з

різними

дебіторами"
-

X

-

12996
X

X

12996

7

66 "Розрахунки з оплати праці"

-

-

X

X

X

X

X

X

-

8

68 "Розрахунки за іншими операціями"

-

-

X

-

-

X

X

X

-

9

69 "Доходи

майбутніх

періодів"

-

X

X

X

-

X

X

X

-

10

70 "Доходи від реалізації*"

X

X

X

X

X

X

-

326290

326290

11

71 "Інший

операційний

доход"

X

X

X

X

X

* X

X

17800

17800

12

73 "Інші

фінансові

доходи"

X

X

X

X

X

X

X

1200

1200

13

74 "Інші доходи"

X

X

X

X

X

X

X

10830

10830

14

10,11, 12,14, 15,19, 20,22, 23,25, 26,28, 33,34, 42,44, 48,49, 50.51, 52,53, 55,60, 61,62, 63,64, 65,72, 75,76, 97

14 "Дов­гостроко­ві фінан­сові інвес­тиції""

-

-

1450

-

-

-

-

-

145020 "Ви­робничі запаси"

-

2300

-

980

-

-

-

-

328072 "Дохід від участі в капіталі"
-

-

-

-

-

-

1450

145075 "Над­звичайні доходи"

-

-

-

-

-

-

-

2650

2650

15

Усього

391548

20900

1450

1200

12996

2650

-

360220

790964


Сучасна комп'ютерна техніка дає змогу накопичити, систематизувати й узагальнити облікові дані про доходи та фінансові результати діяльності в автоматичному режимі. Це дозволяє ефективно вирішувати проблеми аналітичного обліку доходів і фінансових результатів завдяки широким можливостям у виборі номенклатури аналітичних об'єктів, оперативності отримання даних про доходи та фінансові результати на будь-яку звітну дату. З'являється можливість формувати велику кількість додаткових звітів для отримання достовірної інформації.

Дані з рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності" відображаються в облікових регістрах і фінансовій звітності (табл. 9)

Табл. 9

Відображення доходів і результатів діяльності у фінансовій звітності


1

2

3

4

70 "Доходи від реалізації"

Журнал 6

Розділ І, рядок 040

-

71 "Інший операційний дохід"

Журнал 6

Розділ І, рядок 060

Розділ V, рядки 440-490

72 "Дохід від участі в капіталі"

Журнал 6

Розділ І, рядок 110

Розділ V, рядки 500-520

73 "Інші фінансові доходи"

Журнал 6

Розділ І, рядок 120

Розділ V, рядки 530-560

74 "Інші доходи"

Журнал 6

Розділ І, рядок 130

Розділ V, рядки 570-630

75 "Надзвичайні доходи"

Журнал 6

Розділ І, рядок 200

-

79 "Фінансові результати"

Журнал 6

Розділ І, рядки 100,105, 170, 175, 190, 195, 220, 225

-


При складанні фінансової звітності важливу роль відіграють Примітки до річної фінансової звітності, в яких щодо доходів обов'язково повинна наводитися відповідна інформація.

Розподіл доходів за кожною групою доходів (дохід (виручка) від реалізації продукції; інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи) можна оформити наступним чином (табл. 10).


Табл. 10

Розподіл доходів за кожною групою доходів


Показники Звіту про фінансові результати

За

попередній період

За звітний період

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг всьогоу тому числі, продукціїних за бартерними договорамиу тому числі, з пов'язаними сторонамитоварівз них за бартерними договорамиу тому числі, з пов'язаними сторонамиробітз них за бартерними договорамиу тому числі, з пов'язаними сторонамипослугз них за бартерними договорамиу тому числі, з пов'язаними сторонамиІнші операційні доходи, всьогоІнші доходи звичайної діяльності, всьогоз них за бартерними договорамиу тому числі, з пов'язаними сторонами

5431953342072103.html
5432040546976962.html
5432118394045922.html
5432321697399813.html
5432411982528390.html