СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМАТИКОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМАТИКОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії та навчальні посібники

1. Захарченко В.І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України. – Вінниця: Гіпаніс, 2004. – 548 с.

2. Населення і господарство Вінницької області: Посіб. для вчителів. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1995. Особистий внесок: розділ “Промисловість”. – С. 20-34.

3. Географія Вінницької області: Навч. посіб. – Вінниця: Гіпаніс, 2004. Особистий внесок: розділи “Історичні особливості розвитку [промисловості]”. – С. 171-178; “Промисловість в умовах ринкових перетворень”. – С. 178-183.

4. Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у XX ст. (географічний аспект). – К.: Академперіодика, 2005. Особистий внесок: розділ “Цикли індустріального розвитку і формування промислових територіальних систем”. – С. 175-196.

Статті в наукових фахових виданнях

5. Захарченко В.І. Економічний аналіз регіональних і галузевих факторів реструктуризації промислових вузлів // Регіональна економіка. – 1998. – № 4. – С. 33-42.

6. Захарченко В., Панібрацька О. Ретроспективний аналіз і прогноз розвитку атомної енергетики (за методом експоненціального вирівнювання) // Проблеми статистики: Щорічник наук. пр. – К.: НДІ Держкомстату України, 1999. – № 1. – С. 36-39. Особистий внесок: прогноз розвитку атомної енергетики України.

7. Захарченко В. Проблеми і перспективи розвитку атомної енергетики України (у контексті міжнародного досвіду і співробітництва) // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Щорічник наук. пр. – Луцьк: Вежа, 2000. – Вип. 15. – С. 368-374.

8. Захарченко В.І. Ринкові перетворення і територіально-галузеві зрушення у промисловості (на матеріалах Вінницької області) // Регіональні перспективи. – 2000. – № 4. – С. 5-10.

9. Захарченко В.І. Другий цикл індустріального розвитку (1846-1900) і формування промислових територіальних систем // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.: Міжнар. відносини. – 2001. – Вип. 3. – С. 150-157.

10. Захарченко В.І. Перший цикл індустріального розвитку (1785–1845) і формування промислових територіальних систем // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.: Міжнар. відносини. – 2001. – Вип. 5. – С. 205-212.

11. Захарченко В.І. Зародження промислових територіальних систем в доіндустріальну епоху // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.: Міжнар. відносини. – 2001. – Вип. 6. – С. 182-193.

12. Захарченко В.І. Промисловість України в циклах індустріального розвитку та глобальної і європейської інтеграції // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Щорічник наук. пр. – Луцьк: Вежа, 2001. – Вип. 29, т. 1. – С. 277-284.

13. Захарченко В.І. Про ієрархію та гетерархію промислових територіальних систем // Регіональні перспективи. – 2002. – № 6. – С. 33-35.

14. Захарченко В.І. Промисловий комплекс України на “хвилях” індустріального розвитку та глобальної інтеграції // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.: Міжнар. відносини. – 2002. – Вип. 7. – С. 191-200.

15. Захарченко В.І. Ринкова самоорганізація як основа трансформаційних процесів у промислових територіальних системах // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 10. – С. 2-7.

16. Захарченко В.І. Ринкові перетворення і формування модульних промислових систем // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. екон. – 2002. – Вип. 31. – С. 521-526.

17. Захарченко В.И. Рыночная профилизация промышленных узлов как основа их реструктуризации // Бизнес Информ. – 2002. – № 7-8. – С. 57-59.

18. Захарченко В.І. Трансформація промислових територіальних систем: логіка і методологія дослідження // Наука та наукознавство. – 2002. – № 3. – С. 47-54.

19. Захарченко В.І. Функціональні особливості промислових систем // Регіональні перспективи. – 2002. – № 5. – С. 5-7.

20. Захарченко В.І. Аналітична ієрархія методів дослідження трансформаційних процесів у промислових територіальних системах // Регіональні перспективи. – 2003. – № 7-8. – С. 12-15.

21. Захарченко В.І. Закономірності ринкової трансформації промислових територіальних систем // Регіональна економіка. – 2003. – № 4. – С. 7-12.

22. Захарченко В.І. “Золотий час” безгрошових розрахунків у промисловості // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 12. – С. 12-17.

23. Захарченко В.І. Ринкові перетворення та формування вертикальних корпоративних структур у промисловості України // Економіст. – 2003. – № 11. – С. 50-53.

24. Захарченко В.І. Третій (1901–1950 рр.) цикл індустріального розвитку: особливості формування промислових територіальних систем // Економіка України. – 2003. – № 4. – С. 34-40.

25. Захарченко В.И. Влияние предпринимательской активности на межрегиональное распределение промышленного производства // Бизнес Информ. – 2004. – № 5-6. – С. 45-49.

26. Захарченко В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації елементарних промислово-територіальних системах // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 3. – С. 96-107.

27. Захарченко В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації багатостадійних промислово-територіальних систем // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6. – С. 3-11.

28. Захарченко В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації інтегральних промислово-територіальних систем // Управління сучасним містом. – 2004. – № 7-9. – С. 216-222.

29. Захарченко В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації регіональних промислових комплексів // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ Мінекономіки та з питань євроінтеграції України. – 2004. – № 3. – С. 49-56.

30. Захарченко В.І. Зміцнення фінансового стану промислових територіальних систем як базовий процес їх ринкової трансформації // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровск: ДНУ, 2004. – Вип. 197, т. 2. – С. 362-368.

31. Захарченко В.І. Зростання впливу трансакційних витрат на вертикальну інтеграцію та системне розміщення промислового виробництва // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 62-65.

32. Захарченко В.І. Інтеграція промислового комплексу України у світову промислову систему // Стратегічна панорама. – 2004. – № 3. – С. 124-132.

33. Захарченко В.І. Маркетингове управління як основа формування єдиних систем з виробництва і реалізації промислової продукції // Маркетинг: теорія і практика: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во Східноукр. ун-ту. – 2004. – № 10. – С. 86-94.

34. Захарченко В. Промышленный комплекс Украины: императив устойчивого развития // Общество и экономика (РФ, Москва). – 2004. – № 5-6. – С. 233-251.

35. Захарченко В. О региональной промышленной политике в Украине // Общество и экономика (РФ, Москва). – 2004. – № 9. – С. 118-136.

36. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації елементарних промислово-територіальних систем // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 1. – С. 109-123.

37. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації багатостадійних промислово-територіальних систем // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 5. – С. 3-16.

38. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації інтегральних промислово-територіальних систем // Управління сучасним містом. – 2004. – № 4-6. – С. 85-96.

39. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації національного промислового комплексу // Вісн. Нац. акад. держ. управл. – 2004. – № 4. – С. 281-291.

40. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації регіональних промислових комплексів // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ Мінекономіки та з питань євроінтеграції України. – 2004. – № 2. – С. 62-70.

41. Захарченко В.І. Регіонально-асиметричний розвиток національного промислового комплексу в умовах ринкових перетворень // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ Мінекономіки та з питань євроінтеграції України. – 2004. – Вип. 7. – С. 83-85.

42. Захарченко В.І. Ринкові перетворення і зміни у формах територіальної організації виробництва спеціалізованих АПК (на прикладі цукробурякового комплексу Вінницької області) // АгроІнКом. – 2004. – № 5-6. – С. 15-20.

43. Захарченко В.І. Ринкові перетворення і стратегічне управління промисловими територіальними системами // Регіональні перспективи. – 2004. – № 1-2. – С. 6-9.

44. Захарченко В.І. Ринкові перетворення і формування територіально-галузевих корпоративних структур // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 113-118.

45. Захарченко В.І. Ринкові перетворення у цукробуряковому виробництві // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 130-134.

46. Захарченко В.І. Становлення нового механізму регулювання великих промислових вузлів (на прикладі Вінницького промвузла) // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ Мінекономіки та з питань євроінтеграції України. – 2004. – Вип. 12. – С. 94-101.

47. Захарченко В.І. Типи трансформаційних процесів у промислових територіальних системах // Економіка України. – 2004. – № 6. – С. 38-44.

48. Захарченко В.І. Толінг як ринкова форма організації вертикальних зв’язків у промисловості України // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 1. – С. 13-16.

49. Захарченко В.І. Четвертий цикл індустріального розвитку (1951–1990 рр.) і формування промислових територіальних систем // Економіка України. – 2004. – № 1. – С. 44-51.

50. Захарченко В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації національного промислового комплексу // Вісн. Нац. акад. держ. управл. – 2005. – № 1. – С. 192-201.

51. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації спеціалізованих промислово-територіальних систем // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ Мінекономіки та з питань євроінтеграції України. – 2005. – № 2. – С. 86-93.

52. Захарченко В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації спеціалізованих промислово-територіальних систем // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ Мінекономіки та з питань євроінтеграції України. – 2005. – Вип. 3. – С. 46- 52.

53. Захарченко В.І. Процеси реструктуризації інтегральних промислово-територіальних систем (на прикладі Вінницького промислового вузла) // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. пр. – Тернопіль: Екон. думка, 2005. – Вип. 10. – С. 18-24.

54. Захарченко В.І. П’ятий цикл індустріального (постіндустріального) розвитку і формування промислових територіальних систем // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 38-45.

Статті в інших виданнях

55. Захарченко В.І. Поляризований розвиток регіонального промислового комплексу як основа його ринкової трансформації // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. – К.: Знання, 2000. – Вип. 49. – С. 101-108.

56. Захарченко В., Панібрацька О. Атомна енергетика України на рубежі двох століть // Географія та основи економіки в шк. – 2000. – № 1. – С. 3-8. Особистий внесок: аналіз структури і проблем розвитку атомноенергетичного комплексу України, оцінка перспектив створення ядерно-паливного циклу.

57. Захарченко В.І. Особливості формування промислових територіальних систем в постіндустріальну епоху: Україна і світ // Укр. геогр. журн. – 2001. – № 2. – С. 9-16.

58. Захарченко В.І. Четвертий цикл індустріального розвитку (1951–1990 рр.): особливості формування промислових територіальних систем // Наук. зап. Він. пед. ун-ту. Сер.: Географія. – 2001. – Вип. 2. – С. 96-107.

59. Захарченко В.І., Панібрацька О.В. Положення атомних електростанцій на головних лініях електропередачі як фактор розміщення енергетичних потужностей // Наук. зап. Він. пед. ун-ту. Сер.: Географія. – 2001. – Вип. 1. – С. 127-134. Особистий внесок: оцінка факторів розміщення нових енергоблоків на АЕС України.

60. Захарченко В.І. З позицій постмодерністської раціональності (Нові підходи до дослідження промислових територіальних систем) // Вісн. НАН України. – 2002. – № 8. – С. 37-44.

61. Захарченко В.І. Основні аспекти дослідження промислових територіальних систем // Укр. геогр. журн. – 2002. – № 3. – С. 30-37.

62. Захарченко В.І. Суспільно-економічні трансформації і “осьовий час” промислового розвитку // Вісн. НАН України. – 2002. – № 11. – С. 17-28.

63. Захарченко В.І. Територіальні відношення у промислових системах як основа дефініції промислових територіальних систем // Наук. зап. Він. пед. ун-ту. Сер.: Географія. – 2002. – Вип. 4. – С. 113-118.

64. Захарченко В.І. Фактори трансформації промислових територіальних систем та їх потенціал // Укр. геогр. журн. – 2002. – № 1. – С. 14-22.

65. Захарченко В.І. Типи промислових територіальних систем // Укр. геогр. журн. – 2002. – № 4. – С. 40-45.

66. Захарченко В.И. Особенности и направления реструктуризации промышленных узлов Украины // География и природ. ресурсы (РФ, Новосибирск). – 2003. – № 1. – С. 146-149.

67. Захарченко В.І. Ринкові перетворення і зміни у формах організації виробництва спеціалізованих промислово-територіальних систем // Учен. зап. Таврич. ун-та. Сер.: География. – 2003. – Т.16, № 1. – С. 157-164

68. Захарченко В.І. Ринкові перетворення і процеси стійкого розвитку промислових територіальних систем // Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию: Сб. науч. тр. – К.: Академпериодика, 2003. – С. 97-101.

69. Захарченко В.І. Ринкові перетворення і рекомбінування горизонтальних господарських зв’язків у промисловості // Наук. вісн. Волин. ун-ту. – 2003. – № 8. – С. 227-230.

70. Захарченко В.І. Розвиток теорії промислових територіальних систем у працях українських вчених // Історія укр. географії. – 2003. – Вип. 8.– С. 110-114.

71. Захарченко В.І. Вінницький промисловий вузол в умовах ринкових перетворень (аналіз процесу переходу на траєкторію стійкого розвитку) // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2004. – № 2. – С. 88-99.

72. Захарченко В.І. Внесок М.Ю. Костриці у вивчення промислових комплексів Волині // Велика Волинь: Наук. зб. – Житомир: Видання М.Г. Косенко, 2004. – Т. 27. – С. 49-55.

73. Захарченко В.І. Вплив ринкової кон’юнктури на регіональне зосередження і розміщення промислового виробництва (на матеріалах Вінницької області) // Наук. зап. Він. пед. ун-ту. Сер.: Географія. – 2004. – Вип. 7. – С. 121-133.

74. Захарченко В.І. Конкуренція як фактор територіального зосередження спеціалізованого виробництва // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 1. – С. 33-38.

75. Захарченко В.І. Підвищення ефективності і конкурентоспроможності регіональних спеціалізованих АПК як передумова їх виживання в ринкових умовах // Зб. наук. пр. Регіон. ін-ту менеджменту. – Луганськ: РІМ, 2004. – № 1. – С. 37-40.

76. Захарченко В.І. Пріоритети національного промислового комплексу // Вісн. НАН України. – 2004. – № 7. – С. 25-39.

77. Захарченко В.І. Процеси управлінської трансформації спеціалізованих промислово-територіальних систем // Вісн. Криворізь. екон. ін-ту КНЕУ. – 2004. – № 1. – С. 77-87.

78. Захарченко В.І. Регіональна промислова політика (Концептуальні засади і механізми реалізації) // Вісн. НАН України. – 2004. – № 10. – С. 32-46.

79. Захарченко В.І. Реструктуризація регіональних промислових комплексів в умовах ринкових перетворень // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2004. – № 1. – С. 68-76.

80. Захарченко В.І. Системно-територіальна організація промисловості в умовах ринкових перетворень (проблеми теорії і практики) // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2004. – № 3. – С. 15-21.

Матеріали наукових конференцій і з’їздів

81. Захарченко В.И. Территориальный хозрасчет и комплексное развитие промышлености в городских поселениях // Тез. межвуз. конф. “Территориальная организация народного хозяйства крупного экономического района в условиях новых форм хозяйствования”. – Воронеж: ВГПИ, 1990. – С. 75-77.

82. Захарченко В.І. Науково-методичні основи створення карт формування багатоукладності і ринкових відносин в економіці України // Тези Всеукр. конф. про “Навчальний атлас України”. – Луцьк: ЛДПІ, 1992. – С. 35-36.

83. Захарченко В.І. Розвиток мінерально-сировинного комплексу Житомирської області в нових умовах господарювання // Тези міжн. краєзн. конф. “Велика Волинь: минуле й сучасне”. – Житомир, 1993. – С. 239-240.

84. Захарченко В.І. Особливості реструктуризації промислових вузлів // Наук. доп. міжн. наук.-практ. конф. “Трансформаційні процеси в господарстві регіонів Східної Європи”. – Ірпінь, 1997. – С. 87-88.

85. Захарченко В.І. Формування ринкової інфраструктури в регіонах як передумова інституціональних перетворень та розвитку підприємництва // Мат-ли доп. міжн. наук.-практ. конф. “Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми”: В 3 ч. – Львів: ІРД НАН України, 1998. – Ч. 1. – С. 246-252.

86. Захарченко В.І. Екологічний імператив і організація індустріального простору на мікрорівні // Мат-ли наук.-практ. конф. “Сучасна географія та навколишнє природне середовище”. – Вінниця: РА “СтарТрек”, 1999. – С. 68-69.

87. Захарченко В.І. Просторові “ланцюги” взаєморозрахунків промислових підприємств як форма існування індустріальних систем в ринкових умовах // Тези доп. міжн. наук.-практ. конф. “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України”. – К.: Знання, 1999. – Ч. 2. – С. 34-35.

88. Захарченко В.І. Основні напрями ринкової трансформації промислових територіальних систем України // Мат-ли VIII з’їзду УГТ “Україна та глобальні процеси: географічний вимір”: В 4 т. – К.; Луцьк: Вежа, 2000. – Т. 1. – С. 288-289.

89. Захарченко В.І. Про переоцінку факторів розміщення промислового виробництва при переході до ринку // Мат-ли наук.-практ. конф. “Географічна наука і освіта в Україні”. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – С. 30.

90. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації регіональних спеціалізованих АПК (на матеріалах АТ “Вінницям”ясо”) // Мат-ли міжн. наук.-практ. конф. “Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення”. – К.: Знання, 2000. – С. 149-150.

91. Захарченко В.І. Проблеми ринкової трансформації вертикально інтегрованих промислово-територіальних систем // Мат-ли II міжн. наук.-практ. конф. “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України”. – К.: Ніка-Центр, 2001. – С. 67-68.

92. Захарченко В.І. Застосування матриці конкурентних переваг при встановленні квот на виробництво і продаж цукру // Мат-ли II міжн. наук.-практ. конф. “Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення”. – К.: Стафед-2, 2002. – С. 38-39.

93. Захарченко В.І. Конфігурація знань про процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем // Мат-ли IX з’їзду УГТ “Україна: географічні проблеми сталого розвитку”: В 4 т. – К.: Обрії, 2004. – Т. 3. – С. 77-81.

94. Захарченко В.І. Підвищення ефективності виробництва у регіональних промислових комплексах як основа їх стійкого розвитку в ринкових умовах // Мат-ли III міжн. наук.-практ. конф. “Динаміка наукових досліджень – 2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 51: Регіональна економіка. – С. 31-33.

95. Захарченко В.І. Проблеми системно-територіальної організації промисловості України в умовах ринкових перетворень // Мат-ли III Всеукр. наук.-практ. конф. “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України”. – К.: Обрії, 2004. – С. 90-91.

96. Захарченко В.І. Процес приватизації у промисловому комплексі Вінницької області: загальне і особливе // Мат-ли VII наук.-практ. конф. “Наука і освіта – 2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 16: Економіка АПК. – С. 21-23.

97. Захарченко В.І. Зміцнення фінансової бази регіонів як передумова ринкової трансформації їх промислових комплексів // Мат-ли VIII наук.-практ. конф. “Наука і освіта – 2005”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 93: Регіональна економіка. – С. 53-55.

98. Захарченко В.І. Соціальні аспекти ринкових перетворень у регіональних промислових комплексах України // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. “Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації”: В 2 т. – Полтава: Скайтек, 2005. – Т. 2. – С. 201-205.


Анотація

Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний аналіз і практика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і економіка районів – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ, 2006.

Дисертація присвячена теоретико-методологічним та прикладним проблемам системно-територіальної організації промисловості в умовах перехідної економіки.

У дисертаційній роботі розкрито зміст категорій “системно-територіальна організація промисловості” та “промислова територіальна система”, виявлено проблеми СТОП в умовах ринкових перетворень. Обґрунтовано постмодерністську парадигму дослідження трансформаційних процесів у ПТС та розроблено типізацію процесів. Здійснено теоретичний аналіз та обґрунтовано закономірності ринкових трансформацій ПТС. Розроблено методику економічного аналізу процесів ринкової трансформації ПТС. Досліджено базові процеси ринкової трансформації ПТС України різних рівнів і типів. Обґрунтовано стратегію і політику стійкого територіального розвитку національного промислового комплексу України, його секторальних і територіальних підсистем.

^ Ключові слова: промислова територіальна система, національний промисловий комплекс, трансформаційний процес, ринкова трансформація, стійкий територіальний розвиток, регіональна промислова політика, світогосподарська інтеграція.


Аннотация

Захарченко В.И. Процессы рыночной трансформации промышленных территориальных систем Украины: теория, методология, экономический анализ и практика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.10.01 – размещение производительных сил и экономика районов. – Совет по изучению производительных сил Украины НАН Украины, г. Киев, 2006.

Диссертация посвящена теоретико-методологическим и прикладным проблемам системно-территориальной организации промышленности в условиях переходной экономики.

В диссертационной работе раскрыто содержание категорий “системно-территориальная организация промышленности” и “промышленная территориальная система”, выявлены проблемы системно-территориальной организации промышленности в условиях рыночных преобразований.

Автором углублены представления о ПТС как пространственной форме промышленных систем, обоснованы иерархические и гетерархические представления ПТС, определены типы ПТС (элементарные, многостадийные, специализированные, интегральные, региональные, национальная, мировая). Проведена типизация трансформационных процессов в ПТС, выделено процессы структурной, функциональной, организационной и управленческой трансформации, предложена программа их исследования.

В диссертации доказано, что узловыми точками в развитии ПТС являются общественно-экономические трансформации, среди которых ведущую роль играет смена технологических укладов. Исследованы истоки теории динамичных ПТС (в контексте развития экономической мысли) с точки зрения развития теории трансформационных процессов в ПТС. Произведен глубокий теоретический анализ процессов рыночной трансформации ПТС разных типов, сформулированы и обоснованы закономерности рыночной трансформации ПТС.

Выявлена иерархия предпочтения методов исследования различных трансформационных процессов в ПТС. Предложена методика исследования процессов рыночной трансформации ПТС (на основе методов экономического анализа).

Произведена экономическая оценка общего трансформационного потенциала промышленности регионов Украины. Осуществлен экономический анализ базовых процессов рыночной трансформации ПТС Украины различных уровней и типов.

Обоснована стратегия и политика устойчивого территориального развития национального промышленного комплекса Украины, выявлены основные направления эффективной региональной промышленной политики. Определены приоритетные векторы, секторы и звенья интеграции НПК Украины в мировую промышленную систему.

^ Ключевые слова: промышленная территориальная система, национальный промышленный комплекс, трансформационный процесс, рыночная трансформация, устойчивое территориальное развитие, региональная промышленная политика, мирохозяйственная интеграция.


SUMMARY

Zakharchenko V.I. The Processes of Market Transformation in Industry Territorial Systems of Ukraine: Theory, Methodology, Economic Analyses and Practice. – Manuscript.

The thesis for degree of doctor of Economics in speciality 08.10.01 – location of productive forces and regional economics – Scienyific Council on studying of Ukrainian productive forces, the National Academy of Science in Ukraine, Kyiv, 2006.

The thesis is devoted to theoretically-methdological and applied problems of the system-territorial organization of industry under conditions of the transforming economics.

In this paper the contents of such categories as “system-territorial organization of industry” (STOI) and “industry-territorial system” (ITS) are revealed, the problems of STOI under conditions of market transformations are discovered. The post-modernistic paradigm concerning the investigation of the transformation processes in ITS is grounded and typification of the processes is worked out. Also the theoretical analyses are made and regularities of the market transformations in ITS are grounded. The methodology of economic analyses of market transformation processes in ITS is developed. The basic processes of market transformation of ITS in Ukraine on different levels and of various types are investigated as well. The strategy and policy of stable territorial development of the national industry complex in Ukraine, of its sectoral and territorial subsystems are grounded.

Key words: industry-territorial system, national industry complex, transformation process, market transformation, stable territorial development, regional industry policy, worldeconomy integration.5432459296357124.html
5432531549896583.html
5432742810293662.html
5432848041343263.html
5432920608682115.html